Yazılarım

Türkmen

Ögeyi Oylayın
(4 oy)

Ben Türkmenleri Severim Bu Yazımı Hem Türkçe Hem de Türkmence
Yazıyorum Siz Dünya Üzerinde ki Tüm Kardeşlerime.
Barış ve Adalet Getirmesi Dileklerimle.

Başı yukarı koşan atın ayakları sağlam ruhu özgürdür. Sahibine ihanet etmez.
Kardeşin varsa hem derdin var hem de düşmanın var demektir.
Ancak kardeşin varsa ve iyi bir kalbi varsa dostun var demektir.
Kötü kardeş sana dost görünür ama seni yılan gibi takip edip en zor zamanında sana savaş açar ve
senin bütün malını ele geçirir.
İyi kardeş senin iyi zamanında sana dua eder kötü zamanında ise sana kol kanat gerip seni canı gibi
kollayıp ekmeğini paylaşıp sana ortak olur.
İşte dostlar kardeşler arasındaki fark budur.
Kurt dağların efendisi Türklüğün simgesidir.
Yolunu kaybettiğinde bir gökyüzünde yıldızlara birde yanında beslediğin dost kurda güveneceksin.
Çünkü kurt seni canı pahasına düşmanlardan korur.
Beni birçok insan dünya üzerinde severken birçoğu da bu adam kim diyor.
Ben Erez Eğilmez her insana kardeş gözüyle bakarım çünkü kardeşin iyisini de kötüsünü de gördüm.
Hayatımın yarısı yollarda geçti çünkü yollar ve gördüklerim beni olgunlaştırdı.
Hatalara karıştım ama hatalar da olmasa şimdiki insan ben olamazdım.
Benim gücümü birçok ülkede nereden geldiğini sordular benim cevabım benim gücümün kanımdan
geldiği ve kanımın kırmızısının koyuluğunun da Türkmenlikten olduğudur.
Benim yakında Türk devletinden bir isteğim olacak ve ben bu görevle eğer dünyanın sonu gelmez ise
yanıma birkaç kalbi güzel adam Türk kardeş alarak yollara düşüp tüm ülkelere tüm dünyaya Türkün ve
Türk olmanın insana verilen değerin anlatımını yapacağım Allah’ın izni ile.
Bir mektubum olacak onu bitirdim her gittiğim ülkelere bu mektubu sunacağım ben bir Türk olarak bu
mektupla türkün seviye dayalı hoş görüye dayalı gücünü sunup o ülkelere misafir olup ruhumu
arındıracağım.
Küçük bir kurt yavrusu istiyorum benim sonumu görecek kadar yaşayacak bu benim Türk devletimden
isteğim olacaktır.
Ve Canım gibi çok sevdiğim manevi babamın bu isteğimi geri çevirmeyeceğinden eminim çünkü o
duyan gören ve beni son on yedi seneden beri koruyan oldu.
Kartala gelince yerde kurt gökte kartal benim ruhumun ve sözlerimin şahidi oldu.
Bana geçenlerde uzak diyarlardan siz bu sözleri nereden buluyorsunuz dediler benim cevabım benim
sözlerim beni yaratanın ruhuma verdiği sevgiyi ruhumdan arınmış bir şekilde cümlelere cümlelerinde
kalemimden yazılara dökülmesinden diye cevap verdim.

Farklı değilim ama insanları çok seviyorum hatta bana kötülük yapanları bile, oysa kötülük yapanları
cezalandırmak gerekir benim cezam önce yazdıklarım ve kalemimde sonra zaten cezayı verecek olan
beni bir kurt gibi takip eden koruyucularımda saklı.
Güzel kardeşlerim birbirinizi seviniz ocağın ateşini söndürmeyiniz.
Topraktan geldik toprağa gideceğimizi unutmayınız.
Herkes yazar herkes söyler ama cümleler çalıntı olmamalı benim cümlelerim parayla satın
alınmayacak kadar değerli.
Eğer beni anlayabiliyorsanız sizde benim kardeşimsiniz.
Türkün ocağı sönmez türkün sofrasının bereketi bitmez türkün tarlaya ektiği buğday da bile başka bir
bereket vardır.
İşte dünya bundan sonra bu nedenle hiçbir şeyi eskisi gibi olmayacak sebebi ile aynı dönüp farklı
yaşam tarzını insanlara sunacaktır.
Hep var olun ateşli silahın oka dönüşüp mermin ise yaya dönüşmesi dileklerimle daima mutlu yaşayın.
Yarın sabah güneş eskisinden daha güzel parlayacak.
Yüce Allah kalplerinizi daima aydınlık tutsun.
Sağlıkla kalın Türkün ana yurdunu vatansız bırakmayın.
Erez Eğilmez
--------------------------------------------------------------------------------
Türkmenleri gowy görýärin Bu makalany türk we türkmen
dillerinde ýazýaryn.
Parahatçylyk we adalat arzuw edýär.
Atyň kellesiniň ylgaýan berk ruhy erkin. Eýesine dönüklik etmeýär.
Doganyňyz bar bolsa, meseläňizem, duşmanyňyzam bar.
Youöne doganyňyz bar bolsa, ýüregiňiz gowy bolsa, dostuňyz bar.
Erbet dogan saňa dost görüner, ýöne seni ýylan ýaly yzarlar we iň agyr pursatda saňa garşy göreşer
we ähli emlägiňi alar.
Gowy dogan gowy wagtda seniň üçin doga edýär, erbet döwürde bolsa çöregiňi paýlaşýar we eli bilen
paýlaşýar, ganatlaryny goldaýar we çöregiňi paýlaşýar.
Bu dostlaryň we doganlaryň arasyndaky tapawut.
Daglaryň hojaýyny türkliligiň nyşanydyr.
Wayoluňyzy ýitireniňizde, asmanda ýyldyzlaryň gapdalynda iýmitlenýän dostluk möjege bil
baglarsyňyz.
Sebäbi möjek her hili ýagdaýda sizi duşmanlardan goraýar.

Earther ýüzünde köp adam meni söýýän bolsa-da, köpler bu adamyň kimdigini aýdýarlar.
Men, Erez Eğilmez, her bir adama doganyň gözi bilen seredýärin, sebäbi doganyň gowy we erbet
taraplaryny gördüm.
Ömrümiň ýarysy ýollarda boldy, sebäbi ýollar we görenlerim meni kämillik derejesine ýetirdi.
Mistakesalňyşlyklara goşuldym, ýöne ýalňyşlyklar bolmasa, häzirki adam bolmazdym.
Köp ýurtda güýjümiň nireden gelendigini soradylar, meniň jogabym: güýjüm ganymdan, ganymyň
garaňkylygy türkmenlerden gelýär.
Soonakynda Türkiýe döwletinden haýyşym bolar we bu wezipe bilen, ahyrzaman gelmese, birnäçe
ýüregi bolan türk bolmak bilen, dünýä we türk bolmak bilen dünýä we adamlara berlen gymmaty
aýdaryn.
Bir hatym bolar, gutardym, bu haty baran her bir ýurda hödürlärin. Türk hökmünde bu hat bilen
derejä esaslanýan çydamlylyk güýjümi hödürlärin we kalbymy arassalaýaryn.
Biraz möjek balasy isleýärin, ahyrymy görmek üçin ýaşar, bu meniň türk döwletimden haýyşym bolar.
Iň gowy görýän ruhy kakamyň, ezizim ýaly, bu haýyşy ret etmejekdigine ynanýaryn, sebäbi soňky on
ýedi ýylda meni kimiň eşidendigini we goraýandygyny gördi.
Bürgüt barada aýdylanda bolsa, ýerdäki möjek we asmanda bürgüt meniň kalbymyň we sözlerimiň
şaýady boldy.
Uzak ýurtlardan maňa bu sözleri nireden tapdyň diýip jogap berdim, jogabym, sözlerimiň, ruçkamdan
ýazgylarymy, döredijimiň sözlerinde ýazylmagydyr.
Men üýtgeşik däl, ýöne adamlary, hatda maňa ýamanlyk edenleri-de söýýärin, ýamanlyk edenlere
jeza berilmeli bolsa, jezam ilki bilen ruçkamy ýazyp, soňam möjek ýaly yzarlaýan goragçylarymda
gizlenýär.
Gözel doganlarym, birek-biregi söýüň, ody söndürmäň.
Fromerden gelendigimizi we ýere gitjekdigimizi ýatdan çykarmaň.
Her kim her kimiň aýdýanlaryny ýazýar, ýöne sözlemler ogurlanmaly däl. Jümlelerim pul bilen satyn
alyp bolmajak derejede gymmatly.
Maňa düşünip bilýän bolsaň, sen meniň doganym.
Türk peçiniň söndürilmeýän bugdaýynda-da başga bir bolçulyk bar.
Şonuň üçin dünýä şol bir durmuşa gaýdyp geler we adamlara dürli durmuş ýörelgelerini hödürlär,
sebäbi hiç zat birmeňzeş bolmaz.
Ot açýan ýaragyň ok, okuň ýaýa öwrülmegini arzuw etmek bilen elmydama begeniň.
Ertir irden gün öňküsinden has gowy şöhle saçar.
Goý, Allatagala ýüregiňizi ýagty saklasyn.
Sagdyn boluň, watanyň watanyny watansyz goýmaň.
Erez Egilmez